Modificats els estatuts

Modificats els estatuts
Photo by Patrick Tomasso / Unsplash

A l'assemblea del 28 de juny de 2021 es va votar per unanimitat modificar els estatuts en el sentit de:

  • poder fer per mitjans electrònics les convocatòries d'assemblees, amb el consegüent estalvi de temps i diners (fins ara s'havia de fer obligatòriament per carta)
  • poder fer reunions telemàtiques vàlides els membres de la Junta, amb el consegüent estalvi de temps i diners en concepte de viatges, també com a mesura preventiva per causa de la pandèmia

Concretament:

  • article 13.2, afegir: "Podent-se efectuar per mitjans electrònics."
  • afegir el punt 3 a l'article 19. "La junta directiva es podrà reunir per mitjà de videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat de intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquest cas, s’entén que la reunió es celebra la lloc on és la persona que la presideix."

Els nous estatus els trobareu aquí.